Tekstvak: Verslag interview met voormalig rector Van der Hilst - september 2020  Tot voor kort het boegbeeld van een scholengemeenschap, straks weer aan het werk om CT’ers te begeleiden en lessen te verzorgen. Van der Hilst was directeur van een vooraanstaand instituut om aankomende docenten te trainen en is straks terug bij af. Hij startte als docent en eindigt als docent. Twee jaar terug gaf Van der Hilst plotseling aan over te willen stappen naar een baan als docent, tegenwoordig CT’er geheten. Een paar korte vragen zijn aan hem gesteld over zijn beweegredenen.  Waartoe deze opvallende carrière-switch? Er is eigenlijk geen sprake van een majeure verandering. Als directeur was ik al verantwoordelijk voor de faciliterende en stimulerende kant van het onderwijs. Dat is prima, maar dat was decennia geleden wel anders. Meestal was ik degene die alle besluiten nam in de schoolorganisatie. We hebben met elkaar kunnen zien dat het onderwijssysteem daar eigenlijk te gronde aan gaat vanwege gebrek aan vertrouwen en transparantie. In die functie probeerde ik altijd wel om docenten te stimuleren om mee te denken, maar het ontbrak bij docenten aan een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel. Dat vond ik persoonlijk altijd erg jammer. De rol van besluiten nemen op het pedagogische en didactische vlak ligt nu terecht bij docenten die kennis van zaken hebben.  Wat zijn opvallende veranderingen? De CT’ers zijn de docenten van nu die gezamenlijk op trekken om het onderwijs zo goed mogelijk in te vullen. De meeste CT’ers werken vanuit een maatschap waarbij de voorzitter voor een vaste periode wordt aangewezen. Alle CT’ers maken op professionele wijze gebruik van onderzoek en denken er met elkaar over na wat wel en niet wenselijk is. De leerlingen, CT’ers, ouders en ondersteunend personeel werken samen in de WOC, een fysieke en digitale instelling voor het onderwijs. Professionals én leerlingen in the lead!  Wat verwacht u eigenlijk van uw nieuwe leerlingen? Ook de rol van de leerling is veranderd. Een leerling is absoluut geen passieve klant, geen consumer. De inbreng van de leerling wordt weer gebruikt als input voor anderen en wordt zeer gewaardeerd. Dit is goed voor het zelfbeeld, het zelfvertrouwen en goed voor de motivatie. Iedere leerling is in staat om zijn of haar eigen talenten te ontwikkelen op een passend niveau en tempo. Het gaat dus over meer dan alleen de competentiegerichte benadering.  En tot slot: hoe denkt u over ouders van leerlingen? Ouders denken vooral met zoon of dochter na over de winst die behaald is door het volgen van onderwijs. Duidelijk moet zijn waar voortgang is geboekt. Door gebruik te maken van school- en docentevaluaties kunnen weloverwogen keuzes gemaakt worden. Zodoende maken ouders gebruik van de mogelijkheden die er zijn op het kwaliteitsvlak. Doordat ouders vaak samenwerken in communities kunnen zij gericht en met goede argumenten feedback geven op het onderwijsproces. De samenleving borgt als het ware de kwaliteit.

“Allemaal eigenaar van de school”

De grootste verandering in het onderwijs is het werken in maatschappen. Community Tutors (CT’ers)* en OOP, inclusief het management, zijn verenigd in maatschappen.  De radicale omslag van het onderwijs zit hem in het feit dat de CT’ers in de maatschap ook de managementtaken verdeeld hebben onder elkaar. Een groot verschil met de docententeams van een aantal jaren geleden is dat deze maatschappen zichzelf aansturen. De salariëring gaat niet meer rechtstreeks naar de  individuele CT’er, het geld gaat naar de maatschap en binnen de maatschap wordt het geld verdeeld. De jaren dat een docent er elk jaar automatisch op vooruitging, liggen al geruime tijd achter ons. CT’ers worden toegelaten in een maatschap aan de hand van een portfolio: het doen van onderwijsonderzoek is daarbij een absolute voorwaarde. Uiteraard wordt er binnen de maatschap op toegezien dat de CT’er zichzelf voortdurend blijft scholen (CPD, Continuing Professional Development). Het kan daarbij gaan om vakdidactische scholing, pedagogische scholing, ict-scholing, of special-care scholing. Controle op de kwaliteit van elke CT’er gebeurt in de maatschap: op regelmatige basis evalueren CT’ers elkaars werk en resultaten. Het “sturen op output” is leidend in het huidige onderwijssysteem. Voor CT’ers betekent dit dat hun manier van werken heel transparant is geworden. Het op beeld vastleggen van een leerbijeenkomst werd een aantal jaren geleden nog als onprettig ervaren, vandaag de dag is dat de normale gang van zaken. De resultaten van de leerlingen worden voortdurend tegen het licht gehouden en niet alleen om de voortgang van de leerling te bepalen, ook de werkwijze van de CT’er kan hierdoor onderwerp van gesprek worden binnen een maatschap.


*Community Tutor (Ct’er) is de internationale naam voor “docent”.


DE BAEM-levels

lingNiet alleen de organisatiestructuur van scholen is gewijzigd, ook de oude klassenstructuur heeft een radicale verandering ondergaan. De grootste verandering is uiteraard het werken met levels. Onderzoek heeft aangetoond dat het bij elkaar plaatsen van leerlingen op basis van leeftijd niet verdedigd kan worden vanuit neuro-cognitieve kennis over het leren. Het is beter om leerlingen bij elkaar te plaatsen op basis van de ontwikkelingsfase waarin ze zich bevinden. Grofweg kunnen we in het huidige onderwijssysteem de volgende levels onderscheiden: het (Pre-)Basic Level, Advanced Level, Expert Level en de Master Level, oftwel de BAEM-Levels.

Leerlingen groeien op basis van hun ontwikkeling in en naar een volgend level. De ontwikkeling van een leerling binnen een level wordt vastgelegd via een continue proces, een proces dat transparant is en uiteraard door elke belanghebbende kan worden gevolgd.  Het is de taak van de CT’er om samen met de leerling en ouders te bekijken waar de leerling zich bevindt in het  level en hoe hij doorstroomt naar het volgende level. Het vroegere cijfersysteem voldeed in dit model niet meer. De ontwikkeling van de leerling wordt nu vastgelegd aan de hand van formatieve beoordelingen. Met het afschaffen van de cijfers en de klassen  is  doubleren ook  definitief verleden tijd. Het was al veel langer duidelijk dat doubleren een zeer negatief effect heeft op de motivatie van de leerling.
Professionele of academische masteropleiding van Educatief Meesterschap Amsterdam

Wie zijn wij?                          Powered by Aan & Uitleg en Netty Gelijsteen Valid XHTML 1.0 Transitional