EDU-ondernemers en leercoaches
De EDU-ondernemer ontwerpt onderwijspakketten die eerst door de kenniseconomen op Europese waarde worden geschat voordat ze gebruikt mogen worden. Bij de onderwijspakketten wordt door de kennisbank een Europese leergarantie afgegeven.
In het leerhuis ziet een leercoach erop toe dat de deelnemer grotendeels zelfstandig de voor hem of haar klaarliggende leerpakketten verwerkt, waarbij er EDU-ondernemers kunnen worden uitgenodigd om kennis die in het leertraject is aangegeven over te dragen op de deelnemer. Via het optimale leertraject worden deelnemer en leercoach door de EDU-planner geïnformeerd wanneer verwacht wordt dat de deelnemer een formeel examen kan afleggen bij de Europese kennisaccountant. Hoewel het leerhuis zich nadrukkelijk alleen richt op begeleiding bij het verwerven van de in de Europees goedgekeurde leerpakketten vast gelegde kennis en vaardigheden, hebben leercoaches ook oog voor de randvoorwaarden in de leefomgeving van de deelnemers. Zo kunnen leercoaches voor gezinnen van deelnemers via de zorginspecteur een extra zorgcheck aanvragen.

Als de kennisboekhouder namens de kennisaccountant vaststelt dat de deelnemer heeft voldaan aan de eisen van het examen, worden deze gegevens bijgeschreven op de kenniskapitaalrekening van de deelnemer bij de Europese kennisbank. Als in incidentele gevallen de deelnemer niet aan de eisen van het examen voldoet, neemt de kennisaccountant contact op met de EDU-onderzoeker met het verzoek om de leerparameters van de deelnemer te onderzoeken en eventueel bij te stellen en wordt tegelijkertijd de zorginspecteur ingeschakeld om te onderzoeken of er externe redenen zijn aan te geven waarom de deelnemer het voor deze deelnemer geoptimaliseerde examen niet heeft behaald. Daarbij wordt door de zorginspecteur de gezinssituatie van de deelnemer onderzocht met behulp van een zogenaamde zorgcheck. Als uit de zorgcheck blijkt dat het niet behalen van het examen wordt veroorzaakt door de gezinssituatie, krijgen de ouders of verzorgers van deze deelnemer een verplicht onderwijstraject ‘veilige woonomgeving’ aangeboden en krijgt de deelnemer de mogelijkheid om gedurende de periode dat de ouders of verzorgers dit onderwijspakket realiseren intern in het leerhuis te worden opgenomen.


Meer flexwerkers in onderwijs

Den Haag - Het is nog niet zo heel lang geleden dat docenten 40 jaar lang in hetzelfde gebouw als koningen in hun eigen koninkrijk een vak doceerden, en alle leerlingen in dezelfde leerstijl benaderden. Gelukkig is het moderne webbased onderwijs veel transparanter en meer toegespitst op de verschillende leerstijlen. Wie nu in het onderwijs werkt, heeft veel meer groeimogelijkheden, blijkt uit een onlangs verschenen onderzoek van het Stichting van het Onderwijs. Met een gemiddeld niveau kun je aan de slag als EDU-planner of leercoach. Hoogopgeleiden met een onderwijskundige achtergrond kunnen kiezen uit functies als kenniseconoom, EDU-ondernemer of EDU-onderzoeker. Deze werknemers zijn ook buiten het onderwijs inzetbaar. Tussentijdse carrièreswitches van en naar het bedrijfsleven staan goed op de cv; ze duiden op flexibiliteit en brede ervaring. Lerarentekorten zijn verdwenen. Het onderwijs is een marktgerichte onderneming geworden met tal van mogelijkheden voor klant, werknemers en werkgevers.
Vacature
 Voorbeeld van een vacature
De onderwijsarbeidsmarkt is flexibeler geworden. Steeds meer hoog-opgeleide EDU-onderzoekers en kenniseconomen in loondienst van het ministerie van Onderwijs kiezen voor een deeltijdbaan, zodat ze naast hun werk ook opdrachten uit bedrijfsleven kunnen aannemen. De kenniseconomen zijn Europakenners bij uitstek en dus interessant voor het bedrijfsleven, omdat zij precies weten wat de trends in de samenleving zijn en zicht hebben op toekomstige maatschappelijke behoeftes. De EDU-onderzoeker wordt steeds vaker door bedrijven ingehuurd.
Hoog opgeleide kennisaccountants hebben naast hun baan bij de Europese commissie van toezicht op onderwijs allerlei nevenfuncties. Als kennisaccountant bewaken zij middels het verstrekken van Europese keurmerken op onderwijspakketten en examens het kennisniveau en het leerrendement. Ze houden toezicht op de organisatie en de effectiviteit van het leerproces. Ze houden toezicht op de afname van examens, controleren de resultaten en geven die door aan de kennisbank. Als er teveel deelnemers zakken voor een examen, laat de kennisaccountant onderzoek doen naar de oorzaken daarvan en hij draagt zorg voor noodzakelijke verbeteringen. Op basis van zijn analyse kunnen er aanpassingen gemaakt worden. De kennisaccountants hebben de eindverantwoordelijkheid voor de transparantie van de leeromgeving. Ouders en studenten met klachten kunnen bij hen terecht.
 EDU--ondernemers gaan naar de leerhuizen toe.Het ondernemerschap schrikt veel mensen nog af. Kenniseconomen en EDU-onderzoekers vinden het vaak te risicovol. EDU-ondernemers waaronder veel voormalig docenten hebben te maken met een pittige concurrentiestrijd. Ze zijn niet alleen samenstellers van onderwijsleerpakketten waarvoor ze een Europees keurmerk moeten zien te bemachtigen, maar ze moeten ook de boer op met hun product. Netwerken met EDU-planners, leercoaches en bedrijven is belangrijk De vraag naar persoonlijke trainingen en vakwerkplaatsinstructie als tegenhanger voor de webbased pakketten neemt toe. De EDU-ondernemer als performer en communicatie-specialist in onderwijs en bedrijfsleven is in opkomst.
De leercoaches en EDU-planners kiezen over het algemeen voor de veiligheid en de goede arbeidsvoorzieningen van een vaste baan bij de overheid. Toch neemt ook hier het aantal medewerkers met een bijbaantje in het commerciële circuit toe.
De EDU-planner heeft verschillende leerhuizen waar hij bepaalde dagdelen bereikbaar is. Iedere onderwijsdeelnemer kan bij hem terecht. Hij zorgt ervoor dat het onderwijspakket aansluit bij het leerprofiel en de leerdoelen van de deelnemer. De leercoaches zijn verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de deelnemers in hun leerhuis. Zij coördineren bovendien de nevenactiviteiten zoals kinderopvang, extra cursussen en  sport- en recreatieactiviteiten
Laaggeschoolden en of mensen met een beperking kunnen op contractbasis aan de slag met taken als het in de gaten houden van webcams, schoonmaakwerkzaamheden, rapportages en dergelijke. De huidige krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat er beter wordt gekeken naar welke arbeid mensen nog wel kunnen verrichten.


Veel collegevoorstellingen al uitverkocht


Amsterdam - Collegevoorstellingen zitten in de lift. Vorige week donderdag kwam de nieuwe collegegids uit en nu al zijn de helft van de collegevoorstellingen uitverkocht. Steeds meer mensen geven de voorkeur aan een live performance van een hoogleraar ook al is het college ook via internet te volgen.
Om een kaartje voor bijzonder hoogleraar populaire muziek en jeugdcultuur Tom ter Bogt  te bemachtigen stond Yannick Creutzwander uren in de rij. “Ik ben echt een fan van deze popprofessor. Hij weet zoveel en kan met zoveel passie vertellen. Je mag ook gewoon vragen stellen.  Het is zoveel leuker om hem live te zien dan via internet. Bovendien zit je met allemaal liefhebbers in de zaal. Dat schept natuurlijk ook een band. We blijven vaak uren nakletsen in het theatercafé. Soms blijken we elkaar al te kennen via de community.” Yannick heeft net zijn basiskwalificatie op zak en moet het nu zelf doen, zonder de begeleiding van de leercoach. Hij wil jongerenwerker worden en heeft het onderwijspakket daarvoor al gekocht. Hij komt nog regelmatig in het leerhuis voor de sociale contacten maar studeren doet hij meestal thuis. Hij kan zijn studie goed combineren met zijn bijbaantje als zweminstructeur. Affiche collegevoorstelling 'Levenskunst'
Steeds meer studerende mensen lijken zo nu en dan terug te verlangen naar de tijd van de collegebankjes. Terwijl bij de onderwijspakketten voor de basiskwalificatie nog wel sprake is van live interactie met een docent en groepsopdrachten onder begeleiding van de leercoach in het leerhuis worden uitgevoerd, is de communicatie  met docenten en medestudenten op de hogere theoretische niveaus meestal digitaal. Het is efficiënter en heeft een hoger leerrendement, omdat je bepaalde stukken nog eens terug kunt kijken en dingen kunt overslaan die je al weet. Toch begrijpt hoogleraar Westenberg wel waarom  mensen nu een hele avond uit willen trekken en ook nog willen betalen voor een collegevoorstelling. “Ze zijn nooit saai, die voorstellingen, anders komt er niemand op af. Professoren weten dat ze entertainment moeten bieden om publiek te trekken. Er is altijd ruimte voor interactie met het publiek. Dat levert toch een bepaalde wisselwerking op die voor chemie zorgt. Een betrokken zaal daagt een professor uit om te excelleren en andersom werkt het ook zo, mits de zalen niet te groot zijn.”
Westenberg is voorstander van het gratis aanbieden van collegevoorstellingen. “Ik vind het een taak van de overheid om die voorstellingen voor iedereen toegankelijk te maken. Het argument van ruimtegebrek, omdat veel universiteits- en hogeschoolgebouwen omgebouwd zijn tot appartementen noemt hij zwak. “Er zijn nog genoeg vergaderzalen die in de avonduren regelmatig leegstaan. Maak overdag gebruik van theaters en schouwburgen. Als de politiek het echt belangrijk vindt om tot de top 5 van kenniseconomieën te behoren, moeten ze zoveel mogelijk mensen laten profiteren van de live interactie met talentvolle gepassioneerde docenten. Studenten pikken het veel sneller op als ze geprikkeld worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat een goede chemie tussen leermeester en leerling meerwaarde heeft. Je ziet het bij de vakwerkplaatsen waar docenten nog naast hun leerlingen staan. Leerlingen leren sneller en krijgen passie voor hun vak. Laten we die kennis ook benutten voor de theoretische vakken.


Professionele of academische masteropleiding van Educatief Meesterschap Amsterdam

Wie zijn wij?                          Powered by Aan & Uitleg en Netty Gelijsteen Valid XHTML 1.0 Transitional