Europese kennisbank maakt diploma’s overbodig
Lang zuchtte Europa onder een financieel regime. In het eerste decennium van deze eeuw had de financiële sector een enorme macht en grote bedrijven konden regeringen tegen elkaar uitspelen.  Totdat de zeepbel uit elkaar spatte. Wat begon in 2007 als een creditcrisis groeide uit tot een golf van bijna faillissementen van Europese landen zoals Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje. Dit bleek geen incident te zijn. Na de derde creditcrisis met in haar kielzog diverse nationale economische crisissen besloot Europa in 2018 om zich te heroriënteren op de opvattingen over de economische en monetaire principes.  Kennis als  nieuwe economische standaard kreeg vorm bij de derde Economische Europese Bijeenkomst in Brussel.
Knowlodgw bank
De meeste landen waren in het begin van deze eeuw overgestapt op het weinig transparante Amerikaanse economiemodel waar de economie werd gedekt in de vorm van leningen en schulden die slechts afgelost kunnen worden met geld. Mede door het teruglopen van de Amerikaanse invloed op de mondiale handel koos Europa in 2012 in plaats van bodemschatten zoals goud, voor een nieuwe standaard namelijk kennis.  Voor het opbouwen van een gezonde economie werd kennis de alles bepalende factor. Kenniseconomen bogen zich vervolgens in denktanks en congressen over de vraag hoe de waarde van kennis objectief vastgesteld kon worden. Gezamenlijk ontwierpen de Europese kenniseconomen een marktstelsel dat niet enkel gericht was op het zuiveren van bestaande kennis, maar ook op hoe nieuwe kennis tot economische groei kan leiden en hoe de ontwikkeling van nieuwe kennis economisch gewaardeerd kon worden. Kennisbank
Daarmee kreeg het begrip ‘kenniseconomie’ eindelijk echt handen en voeten. Er bleek ontzettend veel toezicht en regulering nodig om een kennismarkt te laten functioneren en er voor te zorgen dat partijen op een eerlijke manier met elkaar konden concurreren. De waarde van kennis werd bepaald door de mate waarin de kennis door anderen overgenomen en gebruikt werd. Om waardevol te zijn diende kennis altijd een maatschappelijk doel te hebben. De door wetenschappers vastgestelde meme  afkomstig uit de wetenschap memetica vertegenwoordigde  een automaire eenheid van kennis. In Geneve, in de buurt van het Europese onderzoekscentrum CERN, werd de Europese Kennisbank (European Knowledge Bank) opgericht. De bank registreert  welke kennis een persoon heeft vergaard en wat de waarde in memes daarvan is. 

China koploper kenniseconomie landen Nederland  terug in de top-10

Den Haag - In de onlangs verschenen ‘Kenniseconomiemonitor 2020’ , een uitgave van de Stichting Nederland kennisland, staat vermeld dat  Nederland zich weer mag scharen bij  de top 10 van kenniseconomie landen. China is de Scandinavische landen Denemarken, Finland en Zweden voorbij gestreefd en staat nu aan kop. De V.S. en India bezetten plaats vijf en zes. Nederland is nummer tien, achter Groot Brittannië, Zwitserland en Duitsland.

Intellectueel kapitaal bepaalt de marktwaarde
Intellectueel kapitaal bepaalt de marktwaarde
 “Dat we nu eindelijk de weg omhoog hebben gevonden, is te danken aan het algemene besef dat investeren in onderwijs noodzakelijk is voor het behoud van onze welvaart.” Aan het woord is Joeri van Steenhoven, voorzitter en oprichter van de onafhankelijke denktank Nederland Kennisland. “Al vanaf 2003 bij het verschijnen van onze eerste kenniseconomie monitor waarschuwden we dat we niet aan de kantlijn moesten blijven staan en werk moesten gaan maken van het onderwijs. We hebben in Nederland eindelijk erkend dat we ons alleen als Europese kenniseconomie kunnen handhaven. Kennisintensieve lokale dienstverlening alleen is echt niet meer genoeg. Jarenlange bezuinigingen op onderwijs zijn lange tijd een rem geweest op economische groei. De kloof tussen jong en oud, hoogopgeleid en laaggeschoold werd steeds groter evenals het verschil tussen groeiregio’s en krimpregio’s. Het tweede kabinet Rutte zag wat nodig was: een compleet ander inrichting van het onderwijs en daar plukken we nu de vruchten van. Er zijn politieke keuzes gemaakt die Nederland verder kunnen helpen. Intellectueel kapitaal bepaalt nu de marktwaarde van een land. De overheid neemt haar faciliterende en controlerende taak serieus. Iedereen heeft het recht op intellectueel starterkapitaal. De kosten voor het behalen van een basiskwalificatie zijn voor rekening van de overheid. Er is een gegarandeerd  Europees keurmerk voor onderwijspakketten en examens. Wetenschap en onderwijs zijn beter met elkaar verweven. Werknemers beseffen dat ze up-to-date moeten zijn om te kunnen concurreren op de internationale markt. Werkgevers nemen verantwoordelijkheid en zorgen voor scholingsmogelijkheden binnen en buiten het bedrijf. Het onderwijs is transparant en toegankelijk voor iedereen binnen en buiten onze landgrenzen. Het onderwijs is beter, effectiever en flexibeler geworden en stimuleert daardoor economische groei; dat is nu wel bewezen, denk ik.”

Vakbondsbestuurder Marcel Nuyten is ook blij met de top-10 notering, maar hij plaatst wel een paar kanttekeningen bij de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt als gevolg van de kenniseconomie. “Het aantal vaste banen neemt af. Natuurlijk moet de arbeidsmarkt flexibel zijn, maar de rechten en arbeidsvoorzieningen van flexwerkers worden te vaak met voeten getreden. Ik denk dat de wetgeving daarover moet worden aangescherpt. Ik vind bovendien dat flexwerkers ook vooruitzichten moeten hebben op een vaste baan of op contracten voor een aantal jaren. Er wordt nu vooral bij laaggeschoolden teveel gewerkt met dagcontracten.
Alveria Al Bana(32) maakt deel uit van de hardwerkende Europees georiënteerde  transitiegeneratie: de groep twintigers, dertigers en veertigers die tussen de oudere en jongere groep in zit.  Ze is voorstander van de Europese samenwerking die al in gang is gezet. Haar blik is vooral gericht op koploper China. “In China zijn ze echt te ver doorgeschoten, vind ik. Daar draait alles om leren en werken, als ik de webblogs mag geloven. Er is geen sociaal vangnet meer. Arbeidsongeschikten zijn afhankelijk van hun familie. Gehandicapten hebben geen enkele kans op een baan. Er is een gigantische kloof tussen rijk en arm. Zelfs de natuur is ondergeschikt aan het economisch belang. Dat vind ik een gevaarlijke ontwikkeling. Het is goed dat wij in Europa hebben vastgehouden aan de in 2010 door de Europese unie opgestelde EU 2020 strategie gericht op een slimmere economie met de nadruk op werkgelegenheid en scholing. We hebben veel te danken aan de inmiddels overleden eurocommissaris Nelie Kroes die ervoor zorgde dat digitale innovatie gericht op een duurzame en sociale samenleving prioriteit kreeg. Maar ook bij ons dreigen we sociale aspecten ondergeschikt te maken aan het vergaren van kenniskapitaal. Laten we in Europa van China leren en niet dezelfde weg inslaan. ”

Het reclameaffiche maakt plaats voor digitale reclame

 

Professionele of academische masteropleiding van Educatief Meesterschap Amsterdam

Wie zijn wij?                          Powered by Aan & Uitleg en Netty Gelijsteen Valid XHTML 1.0 Transitional