De Europese kennisbank; Bestuurlijke borging en de leerling als consument
Kennis moet een maatschappelijke doel hebben. Europese kenniseconomen en EDU-onderzoekers stellen de kennisdoelen vast. EDU-ondernemers stemmen hun onderwijspakketten op die doelen af en Europese kennisaccountants bewaken de kwaliteit van de examens. Diploma’s zijn afgeschaft. De Europese Kennisbank (European Knowledge Bank) registreert welke kennis een persoon heeft vergaard en wat de waarde in memes daarvan is. Leren kan overal. De transparante leeromgeving garandeert optimale leeropbrengsten. Leerhuizen hebben een ondersteunende functie.

Scenario 3 in pdf
Europese kennisbank maakt diploma’s overbodig

Knowledge bank

Lang zuchtte Europa onder een financieel regime. In het eerste decennium van deze eeuw had de financiële sector een enorme macht en grote bedrijven konden regeringen tegen elkaar uitspelen.  Totdat de zeepbel uit elkaar spatte. Wat begon in 2007 als een creditcrisis groeide uit tot een golf van bijna faillissementen van Europese landen zoals Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje.
Dit bleek geen incident te zijn.

Lees verder...
Studies leveren sinds 2020 geen diploma’s meer op, maar memes die pas worden bijgeschreven op de kennisrekening als de opgedane kennis aantoonbaar nuttig is voor de maatschappij. Dat betekent concreet dat studies voor beroepen waar in de maatschappij behoefte aan is memes opleveren en andere studies waar op dat moment op de arbeidsmarkt weinig behoefte aan is niet.

Kennisrekening

Het aantal op de kennisrekening bijgeschreven memes bepaalt de marktwaarde van een persoon.

Lees verder...
In grotere steden heeft iedere stadswijk al een door de overheid gefinancierd leerhuis. In kleinere steden en dorpen hangt het van het aantal inwoners af hoeveel leerhuizen er zijn. Leerhuizen zijn vrij toegankelijk voor wijkbewoners die zich bij de kennisaccountant hebben aangemeld voor een formeel examen. Er is voldoende studieruimte met adequate ict-voorzieningen en er zijn vakwerkplaatsen horeca en techniek.

Lerhuis

Lees verder...

De deelnemer meldt zich in eerste instantie bij de lokale EDU-onderzoeker, die op basis van onderzoek de leerstijl en eventuele leervoorwaarden van de deelnemer vaststelt.

Parameters

Deze leergegevens worden vastgelegd in de zogenaamde leerparameters en worden bijgeschreven bij het kenniskapitaaldossier van de deelnemer op de Europese kennisbank.


Lees verder...

De EDU-ondernemer ontwerpt onderwijspakketten die eerst door de kenniseconomen op Europese waarde worden geschat voordat ze gebruikt mogen worden. Bij de onderwijspakketten wordt door de kennisbank een Europese leergarantie afgegeven.

In het leerhuis ziet een leercoach erop toe dat de deelnemer grotendeels zelfstandig de voor hem of haar klaarliggende leerpakketten verwerkt, waarbij er EDU-ondernemers kunnen worden uitgenodigd om kennis die in het leertraject is aangegeven over te dragen op de deelnemer.

Vacature

Lees verder...
Professionele of academische masteropleiding van Educatief Meesterschap Amsterdam

Wie zijn wij?                          Powered by Aan & Uitleg en Netty Gelijsteen Valid XHTML 1.0 Transitional