Organogram

Zoals u zich ongetwijfeld nog herinnert, was ons land in 2014 koploper binnen Europa wat de onderwijshervorming betrof. Het Triple L onderwijssysteem had de taak ervoor te zorgen dat de marktwaarde van iedere burger een leven lang op peil gehouden zou worden.
Binnen het  Triple L waren de sleutelwoorden centrale aansturing, efficiëntie, talentontwikkeling en de inbreng van EuroWeb content 20.20.
De Leerateliers die de afgelopen jaren de traditionele scholen vervangen hebben, zijn binnen alle lidstaten van de E.U. identiek en voeren exact hetzelfde onderwijsbeleid uit. Het gevolg hiervan was dat plaatselijke schoolbesturen overbodig werden evenals de vele schoolmanagers uit het oude systeem. Hun functie is overgenomen door honderden ambtenaren van het ministerie van K.I.M.O., Kennis, Inspiratie, Motivatie en Ontwikkeling. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat het onderwijsbeleid binnen alle Nederlandse Leerateliers volgens de vastgelegde Europese richtlijnen wordt uitgevoerd. Via een digitaal portfoliosysteem, waarin van elke leerling zijn verworven en aangeleverde kennis opgeslagen is, valt op vrij eenvoudige wijze af te lezen hoe de status is van zijn kennis- en kwalificatieniveau. Dreigende achterstand of tekorten kunnen op deze wijze op tijd gesignaleerd worden. Datzelfde geldt voor de docenten die werkzaam zijn op de Leerateliers. Hun professionaliseringsactiviteiten, hun kennisstatus, alsmede de successen van hun leerlingen worden opgeslagen in een nationale database en zijn via het digitale portfoliosysteem, het LLIP, makkelijk te controleren door het K.I.M.O.

BonusaanbiedingDe kwaliteitseisen zijn voor alle levels en voor elk leertraject nauwgezet vastgesteld en beschreven in de zogenaamde European Quality Level Law. In  deze wettelijke regelingen staan alle criteria waaraan iedere Europese leerling moet voldoen om in aanmerking te komen  voor doorstroming naar een vervolg level. Naast de kwaliteit van de output is vooral de kwantiteit en de kwaliteit van aangeleverde EuroWeb 20.20 kennis door leerlingen en burgers van belang. Dit element is in 2016 geïntroduceerd. De ontwikkeling van internet en sociale media leidde vanaf 2008 tot een democratisering van nieuws, kennis en consumentenadviezen. Boeken, reizen, leraren, alles werd onderwerp van publieke gebruikersoordelen. Bovendien was nieuws en entertainment niet meer voorbehouden aan erkende journalisten en film- of gamemakers. Iedereen kreeg de mogelijkheid om zelf content te produceren en te publiceren. Dat had ook zijn impact op het onderwijs. Bovendien sloot de ontwikkeling aan bij onderwijskundige leertheorieën waarbij het zelf actief produceren van nieuwe kennis of content gezien wordt als één van de beste en meest intensieve manieren van leren.

Ranking Euroweb

In 2016 werd deze ontwikkeling geformaliseerd doordat lesmateriaal door mensen in opleiding geproduceerd  formeel beoordeeld wordt en Euro20.20 bonussen kan opleveren. Die bonussen zijn afhankelijk van het aantal gebruikers van de ontwikkelde content de hits en van gebruikersoordelen de ranking naast de beoordeling van het KIMO. Dit prosumergedrag wordt door de overheid gestimuleerd en sinds enkele jaren beloond in de vorm van Euro 20.20 bonussen. Iedere burger kan nieuwe kennis aangeleverd door andere webgebruikers op geschiktheid en kwaliteit beoordelen. Het aantal EuroWeb20.20-hits en de ranking bepalen een zware weegfactor bij het toekennen van beloning in de vorm van bonussen. Naast de mogelijkheid deze bonussen te verzilveren, verschaffen zij voorrang bij bepaalde stages, leer- en werktrajecten. Het bezit van een groot aantal bonussen levert voorrang op bij  leertrajecten die door de overheid van een wachtlijst of een numerus clausus zijn voorzien.
De overheid hecht veel waarde aan de ontwikkeling van individueel talent. Leerlingen op de Leerateliers hebben daarom een grote keuze uit gedifferentieerd leertrajecten die bij hen passen of waar hun interesse ligt. Onder begeleiding van docenten leren leerlingen verantwoorde keuzes te maken die bijdragen aan het verwerven van de vereiste kennis. K.I.M.O. medewerkers geven op grond van de LLIP data gerichte adviezen en ondersteuning om kennisachterstand te voorkomen. Op deze manier wordt de kwaliteit en de kwantiteit van de juiste kennis geborgd.
Wecom
Binnen ons onderwijs speelt ook de opvoeding van kinderen tot volwaardige burgers van de Europese samenleving een sleutelrol. Een van de belangrijkste onderdelen van deze nieuwe vorm van burgerschap is de invoering in 2015 van de maatschappelijke dienstplicht voor alle Europese jongeren tussen 16 en 21 jaar, de zogenaamde We Company. We Com beleid verplicht iedere burger tussen de 16 en 21 jaar zich minimaal een half jaar belangeloos voor de Europese samenleving in te zetten.

Edu hardwae

Het onderwijs is opgesplitst in een Primary Learning Environment en een Secundary Learning Environment (PLE en SLE). Beide vormen van onderwijs worden op het Leeratelier aangeboden. Op de PLE wordt aan jonge kinderen vanaf vier jaar de basiskennis aangeboden.  Binnen de SLE zijn er twee onderwijsniveaus te onderscheiden: het Bedrijfsonderwijs dat in de plaats is gekomen van het vroegere VMBO en het MBO en het Kennisonderwijs dat opleidt tot academische levels. Zowel het  Bedrijfsonderwijs als het Kennisonderwijs  bieden talloze gedifferentieerde leertrajecten aan waarbij  social skills, kennisverwerving en de inbreng van EuroWeb20.20 nauw met elkaar verweven zijn en een gelijkwaardige wegingsfactor hebben. Leertrajecten binnen het Bedrijfsonderwijs worden deels op het Leeratelier en deels binnen het bedrijfsleven aangeboden.
Bij de determinatie naar welke van de twee onderwijsrichtingen een leerling gaat na afsluiting van de PLE, spelen naast de LLIP data ook de twee Q’s een zeer belangrijke rol: het intelligentie Quotiënt en het sociaal /emotionele Quotiënt. Leerlingen die sociaal/emotioneel talentvoller zijn, zijn doorgaans binnen het Bedrijfsonderwijs beter op hun plek, in tegenstelling tot hun leeftijdgenoten binnen het Kennisonderwijs, die over excellente cognitieve kwaliteiten beschikken.
Tegelijkertijd wordt bij de determinatie rekening gehouden met de behoefte en de vraag van de arbeidsmarkt. In afstemming op de behoeftes van de arbeidsmarkt en de kenniseisen van de kenniseconomie kan er door de overheid voor bepaalde leertrajecten binnen de SLE tijdelijk een numerus clausus worden ingesteld.

PLE SLE

 

De behoefte aan kennis en expertise in de maatschappij wisselt onafgebroken. Het kennisaanbod voor de verschillende leertrajecten wordt dan ook voortdurend aangepast aan de behoefte van de kenniseconomie. De overheid waardeert prosumersbijdragen die binnen haar beleid valt. Toekomstprognoses zijn de doorslaggevende factor bij het bepalen welke kennis aangeboden en aangeleverd dient te worden om aansluiting te blijven houden bij de eisen die de kenniseconomie stelt. In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en diverse adviesorganen (CBS, SER) bepaalt de overheid welke content en leertrajecten aangeboden worden. Experts uit het bedrijfsleven, gespecialiseerde edu-profs en talentvolle studenten  worden door de overheid benaderd om de vereiste, specifieke kennis te ontwikkelen. Deze nieuwe EuroWeb content 20.20 wordt vóór publicatie op het Leeratelierweb door de overheid gecontroleerd en voorzien van een kwaliteitskeurmerk.

 

Professionele of academische masteropleiding van Educatief Meesterschap Amsterdam

Wie zijn wij?                          Powered by Aan & Uitleg en Netty Gelijsteen Valid XHTML 1.0 Transitional